Pracovní legislativa

Článek se věnuje pracovní legislativě, typu pracovně právních vztahů a s nimi spojenými právy a povinnostmi. Najdete v něm i vzory jednotlivých typů smluv a dohod.

S jakými dohodami a smlouvami se můžete setkat?

 

Pracovní smlouva

je jednou z nejvíce uzavíraných smluv a zakládá právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem –  pracovní poměr.

Co je dobré vědět

 • Pracovní smlouva se uzavírá písemně a podepisuje se nejpozději v den nástupu do práce
 • Vyhotovuje se vždy po jednom stejnopisu pro zaměstnance i zaměstnavatele
 • Musí obsahovat: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu (zahájení) práce 
 • Pracovní poměr zakládá účast na veřejném zdravotním a sociálním pojištění 
 • po nástupu do práce máte vy i zaměstnavatel právo na zkušební dobu; ta je obvykle 3 měsíce od vzniku pracovního poměru (6 měsíců u vedoucích pracovníků). V této době můžete vy i zaměstnavatel bez udání důvodu ukončit pracovní poměr.

Na co máte nárok jako zaměstnanec

 • při plném pracovním poměru máte nárok na 4 týdny dovolené (je vám placena vaše smluvená mzda),
 • termíny 2 ze 4 týdnů dovolené může nařídit zaměstnavatel
 • v případě, že nemůžete chodit do práce kvůli nemoci, máte právo navštívit lékaře který vám v odůvodněných případech vydá potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (tj. můžete zůstat doma na tzv. „ nemocenské“),1
 • zaměstnavatel je povinen uvolnit ze zaměstnání ženu, která je na mateřské dovolené a následně rodičovské dovolené
 • zákon umožňuje rodiči zůstat doma při péči o nemocné dítě.

Dohody o pracích mimo pracovní poměr

DPP – dohoda o provedení práce

Je formou základního pracovněprávního vztahu  a  hodí se hlavně pro brigády a krátkodobé výpomoci

Co je dobré vědět 

 • Musí být vždy písemná a jedno vyhotovení musí dostat zaměstnanec, jedno zaměstnavatel. 
 • Na DPP můžete odpracovat až 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele. V průběhu roku můžete uzavřít více DPP u různých zaměstnavatelů.
 • Je možné sjednat prakticky jakoukoliv odměnu, platí jen, že nesmí být nižší než je minimální mzda 
 • Odvádí se srážková daň 15%
 • DPP skončí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Může skončit i dříve, a to dohodou stran.
 • DPP je možné i jednostranně vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 15 denní a začíná běžet dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.  Důvod výpovědi  se neuvádí a to ani u jedné strany.  

Nevýhody oproti pracovní smlouvě: 

 • Nemáte nárok na dovolenou, na příplatky přesčas, za noc ani za svátek, na přestávky v práci ani na odstupné 
 • Je-li vaše odměna nižší než 10 000,- Kč měsíčně, zaměstnavatel za vás neodvádí zdravotní pojištění ani sociální pojištění
DPČ – dohoda o pracovní činnosti 

Dohoda o pracovní činnosti je vhodným řešením zejména tehdy, když rozsah potřebné práce převyšujícího 300 hodin za rok a zároveň nevyžaduje plný pracovní úvazek.

Co je dobré vědět 

 • Musí být vždy písemná a jedno vyhotovení musí dostat zaměstnanec, jedno zaměstnavatel. 
 • Práci vykonáváte v celkovém měsíčním průměru maximálně 20 hodin týdně
 • Zdravotní a sociální pojištění se neplatí z odměny podle smlouvy do 2,999 Kč měsíčně.
 • Je možné sjednat prakticky jakoukoliv odměnu, platí jen, že nesmí být nižší než je minimální mzda 
 • DPČ skončí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Může skončit i dříve, a to dohodou stran.
 • DPČ je možné i jednostranně vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 15 denní a začíná běžet dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.  Důvod výpovědi  se neuvádí a to ani u jedné strany.

Slovníček pojmů

délka pracovní doby:

Délka pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně.

Rovnoměrné rozložení – do 9 hodin.

Nerovnoměrné rozložení – do 12 hodin.

Povinná přestávka alespoň na 30 minut nejdéle po 6 hodinách práce.

Alespoň 12 hodin odpočinku mezi směnami.

Noční práce max. 8h během 24 hodin.

Práce přesčas je odměněna buď obvyklou mzdou + nejméně 25% průměrného výdělku, nebo obvyklou mzdou + náhradní volno

mzda:

Odměna za práci v pracovním poměru, která je vyplácena vždy ve výplatním termínu a to zpětně.

minimální mzda rok 2020, 2021

minimální mzda (v roce 2020  – 14 600,- Kč měsíčně nebo 87,30, Kč za hodinu, v roce 2021 – 15 200, Kč měsíčně a 90,50 Kč za hodinu)

dovolená:

Zaměstnanci na základě pracovní smlouvy zaručuje nárok na dovolenou 4 týdny po odpracování 60 dnů v kalendářním roce (termíny 2 ze 4 týdnů dovolené může nařídit zaměstnavatel). Za období dovolené je vám placena vaše smluvená mzda.

ukončení pracovního poměru:

Ukončit pracovní poměr můžete:

Zrušením ve zkušební době.

Výpovědí, která se podává písemně.  Může dát zaměstnavatel i zaměstnanec, zaměstnavatel pouze pokud naplňuje podmínky zákoníku práce.

Dohodou – musí být uzavřena písemně, každá strana kopii, ke sjednanému dni, s odůvodněním.

Uplynutím doby (smlouva např. na rok)

Okamžité zrušení poměru – pouze za zvlášť hrubé porušení předpisů

Zajímavé odkazy a publikace: