Pracovní legislativa

Článek se věnuje pracovní legislativě, typu pracovně právních vztahů a s nimi spojenými právy a povinnostmi. Najdete v něm i vzory jednotlivých typů smluv a dohod.

S jakými dohodami a smlouvami se můžete setkat?

 

Pracovní smlouva

je jednou z nejvíce uzavíraných smluv a zakládá právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem –  pracovní poměr.

Co je dobré vědět

 • Pracovní smlouva se uzavírá písemně a podepisuje se nejpozději v den nástupu do práce
 • Vyhotovuje se vždy po jednom stejnopisu pro zaměstnance i zaměstnavatele
 • Musí obsahovat: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu (zahájení) práce 
 • Pracovní poměr zakládá účast na veřejném zdravotním a sociálním pojištění 
 • po nástupu do práce máte vy i zaměstnavatel právo na zkušební dobu; ta je obvykle 3 měsíce od vzniku pracovního poměru (6 měsíců u vedoucích pracovníků). V této době můžete vy i zaměstnavatel bez udání důvodu ukončit pracovní poměr.

Na co máte nárok jako zaměstnanec

 • při plném pracovním poměru máte nárok na 4 týdny dovolené (je vám placena vaše smluvená mzda),
 • termíny 2 ze 4 týdnů dovolené může nařídit zaměstnavatel
 • v případě, že nemůžete chodit do práce kvůli nemoci, máte právo navštívit lékaře který vám v odůvodněných případech vydá potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (tj. můžete zůstat doma na tzv. „ nemocenské“),1
 • zaměstnavatel je povinen uvolnit ze zaměstnání ženu, která je na mateřské dovolené a následně rodičovské dovolené
 • zákon umožňuje rodiči zůstat doma při péči o nemocné dítě.

Dohody o pracích mimo pracovní poměr

DPP – dohoda o provedení práce

Je formou základního pracovněprávního vztahu  a  hodí se hlavně pro brigády a krátkodobé výpomoci

Co je dobré vědět 

 • Musí být vždy písemná a jedno vyhotovení musí dostat zaměstnanec, jedno zaměstnavatel. 
 • Na DPP můžete odpracovat až 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele. V průběhu roku můžete uzavřít více DPP u různých zaměstnavatelů.
 • Je možné sjednat prakticky jakoukoliv odměnu, platí jen, že nesmí být nižší než je minimální mzda 
 • Odvádí se srážková daň 15%
 • DPP skončí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Může skončit i dříve, a to dohodou stran.
 • DPP je možné i jednostranně vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 15 denní a začíná běžet dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.  Důvod výpovědi  se neuvádí a to ani u jedné strany.  

Nevýhody oproti pracovní smlouvě: 

 • Nemáte nárok na dovolenou, na příplatky přesčas, za noc ani za svátek, na přestávky v práci ani na odstupné 
 • Je-li vaše odměna nižší než 10 000,- Kč měsíčně, zaměstnavatel za vás neodvádí zdravotní pojištění ani sociální pojištění
DPČ – dohoda o pracovní činnosti 

Dohoda o pracovní činnosti je vhodným řešením zejména tehdy, když rozsah potřebné práce převyšujícího 300 hodin za rok a zároveň nevyžaduje plný pracovní úvazek.

Co je dobré vědět 

 • Musí být vždy písemná a jedno vyhotovení musí dostat zaměstnanec, jedno zaměstnavatel. 
 • Práci vykonáváte v celkovém měsíčním průměru maximálně 20 hodin týdně
 • Zdravotní a sociální pojištění se neplatí z odměny podle smlouvy do 2,999 Kč měsíčně.
 • Je možné sjednat prakticky jakoukoliv odměnu, platí jen, že nesmí být nižší než je minimální mzda 
 • DPČ skončí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Může skončit i dříve, a to dohodou stran.
 • DPČ je možné i jednostranně vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 15 denní a začíná běžet dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.  Důvod výpovědi  se neuvádí a to ani u jedné strany.

Slovníček pojmů

délka pracovní doby:

Délka pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně.

Rovnoměrné rozložení – do 9 hodin.

Nerovnoměrné rozložení – do 12 hodin.

Povinná přestávka alespoň na 30 minut nejdéle po 6 hodinách práce.

Alespoň 12 hodin odpočinku mezi směnami.

Noční práce max. 8h během 24 hodin.

Práce přesčas je odměněna buď obvyklou mzdou + nejméně 25% průměrného výdělku, nebo obvyklou mzdou + náhradní volno

mzda/plat:

Domluvte si předem odměnu za práci. V pracovní smlouvě se obvykle uvádí tzv. hrubá mzda. V roce 2021 činí při plném pracovním úvazku (tj. 40 hodin týdně) minimální hrubá mzda v roce 15 200 Kč. Abyste zjistili, kolik peněz dostanete vyplaceno, musíte z hrubé mzdy odečíst ještě daň z příjmu a zdravotní a sociální pojištění a případně uplatnit slevu na děti apod. Konkrétní výše mzdy včetně odečtů je uvedena na vaší výplatní pásce. Pozor, podle zákona nemůžete pracovat za nižší mzdu. Mzda vám zaměstnavatel vyplácí zpravidla jednou měsíčně, a sice vždy následující měsíc zpětně za měsíc předchozí.

minimální mzda:

Minimální mzda v roce 2021 Minimální mzda činí v roce 2021 – 15 200 Kč měsíčně (90,50 Kč za hodinu).

mzdový list:

Mzdový list se zakládá každému pracovníkovi. Obsahuje informace o samotném zaměstnanci, jako jsou osobní údaje, funkce a platové zařazení, důchod, roční vyúčtování daně z příjmu, slevy na dani nebo srážky ze mzdy. Slouží ke kompletní evidenci zejména odpracovaných hodin zaměstnance (ve všední den a ve svátek), dovolené, nemocí, náhradního volna popřípadě dosažených odměn.

odvody ze mzdy:

Zaměstnanec ze své hrubé mzdy platí 6,5% na sociální pojištění a 4,5% na zdravotní pojištění z hrubé mzdy, od kterých se odečtou slevy na dani – sleva na poplatníka a na děti, případně slevy pro studenta denního studia nebo na různé stupně invalidity.

Tip: Chcete zjistit svou čistou mzdu, tedy kolik peněz vám bude vyplaceno? Spočítejte si to pomocí tzv. kalkulačky čisté mzdy na internetu.

výplatní páska:

Výplatní páska je doklad, který vám zaměstnavatel vystaví každý měsíc. Obsahuje jednotlivé složky mzdy, odvody, srážky nebo čerpanou dovolenou.

fakturace:

Faktura slouží jako účetní doklad a eviduje se do účetnictví. Vystavuje ji podnikatel. Pokud tedy vystavujete faktury za Vaše služby, potom nejste zaměstnání a nevztahuje se na Vás zákoník práce, ale fakticky podnikáte.

délka pracovní doby:

Délka pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně.

 • Rovnoměrné rozložení – do 9 hodin.
 • Nerovnoměrné rozložení – do 12 hodin.
 • Povinná přestávka alespoň na 30 minut nejdéle po 6 hodinách práce.
 • Alespoň 12 hodin odpočinku mezi směnami.
 • Noční práce max. 8h během 24 hodin.
práce přesčas:

Práce přesčas je odměněna buď obvyklou mzdou a nejméně 25% průměrného výdělku, nebo obvyklou mzdou a náhradním volnem. Na podobě je potřeba se domluvit se zaměstnavatelem.

dovolená:

Zaměstnanci na základě pracovní smlouvy zaručuje nárok na dovolenou 4 týdny po odpracování 60 dnů v kalendářním roce (termíny 2 ze 4 týdnů dovolené může nařídit zaměstnavatel). Za období dovolené je vám placena vaše smluvená mzda.

pracovní náplň:

Jde o informativní dokument, kterým zaměstnavatel zaměstnanci blíže určuje sjednaný druh práce. Upřesňuje tedy, jaké pracovní povinnosti musí zaměstnanec plnit. Za porušení pracovních povinností (pracovní kázně) nemůže být považováno nesplnění povinnosti, která nepatří do pracovní náplně zaměstnance. Požadujte po svém zaměstnavateli, aby ve vaší pracovní smlouvě uvedl nejen druh práce, ale i blíže specifikoval vaše pracovní úkoly a povinnosti (pracovní náplň).

ukončení pracovního poměru:

Ukončit pracovní poměr můžete:

Zrušením ve zkušební době.

Výpovědí, která se podává písemně.  Může dát zaměstnavatel i zaměstnanec, zaměstnavatel pouze pokud naplňuje podmínky zákoníku práce.

Dohodou – musí být uzavřena písemně, každá strana kopii, ke sjednanému dni, s odůvodněním.

Uplynutím doby (smlouva např. na rok)

Okamžité zrušení poměru – pouze za zvlášť hrubé porušení předpisů

volný vstup na trh práce:

Česká republika si chrání svůj trh práce. To znamená, že jsou volná pracovní místa obsazována přednostně českými občany. Právo cizinců pracovat v České republice se odvíjí od typu pobytového statusu či země původu. Nejprve je třeba zjistit, zda máte jako cizinka volný či podmíněný vstup na trh práce. Pokud máte volný vstup na trh práce, nepotřebujete k práci další povolení. Seznam osob s volným přístupem na trh práce naleznete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Jde např. o osoby s trvalým pobytem, dlouhodobé studenty, některé cizince jejichž účelem pobytu je sloučení s rodinou, absolventy českých škol a další.

podmíněný vstup na trh práce/povolení k zaměstnání:

Pokud jste se nenašli ve výše uvedené skupině, máte podmíněný vstup na trh práce. Znamená to, že si potřebujete vyřídit nějakou formu povolení. Nejčastějšími druhy povolení jsou zaměstnanecká karta nebo modrá karta.

zaměstnanecká karta:

Jde o povolení k zaměstnání a povolení k pobytu za účelem zaměstnání na území ČR v jednom. Žádost o zaměstnaneckou kartu se podává Ministerstvu vnitra ČR a je udělována na dobu maximálně 2 let. Je vázána na konkrétní pracovní pozici.

modrá karta:

Stejně jako zaměstnanecká karta je to povolení k pobytu i zaměstnání. Žádáte o ni, pokud chcete pracovat na pracovní pozici, která vyžaduje vyšší kvalifikaci (na úrovni vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání).

odborná způsobilost cizince:

Podmínkou vydání zaměstnanecké karty je prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání. Je třeba předložit doklad o požadovaném vzdělání a případně prokázat i odbornou kvalifikaci (další požadavky jako např. doba praxe, zkouška apod.), pokud je zákonem vyžadována pro výkon povolání. Např. to může být řidičské oprávnění u řidičů nákladní dopravy.

trestní bezúhonnost/výpis z rejstříku trestů:

Zaměstnavatel může požadovat po zaměstnanci výpis z rejstříku trestů pouze v odůvodněných případech, s ohledem na povahu práce, kterou má zaměstnanec vykonávat. Nemůže jej tedy chtít plošně po všech zaměstnancích:

Paní Světlana žádala o práci v klenotnictví, kde bude nakládat s vysokými finančními prostředky nebo se zbožím s vysokou hodnotou. Její budoucí zaměstnavatel tedy oprávněně požadoval doložení výpisu z Rejstříku trestů, aby bylo zřejmé, že paní Světlana nemá záznam ohledně trestného činu krádeže či zpronevěry. Pokud by se ucházela o pracovní místo pomocné síly v kuchyni, byl by požadavek na předložení výpisu z Rejstříku trestů nepřiměřený.

švarcsystém:

Nutí Vás zaměstnavatel vyřídit si živnostenské oprávnění (abyste formálně byli podnikatelé) namísto uzavření pracovní smlouvy i když pro něj budete fakticky vykonávat běžné činnosti jako zaměstnanci? Jedná se o nelegální obcházení zákona (tzv. švarcsystém – zakázaný způsob spolupráce mezi živnostníkem a zaměstnavatelem)! Nejen, že Vám hrozí pokuta (nebo až vyhoštění), ale zároveň také nejste chráněni zákonem jako zaměstnanci (nemáte nárok na placenou dovolenou, přestávku na oběd, neplatí pro vás minimální mzda a další). Také Váš důchod může být výrazně nižší než kdybyste byli zaměstnáni.

Příklad:

Monica pracovala na plný úvazek jako učitelka španělštiny v jazykové škole. Měla přidělené pracovní místo, zaměstnavatel jí poskytl počítač i další pracovní pomůcky. Měla přesně stanovenou pracovní dobu podle rozvrhu stanoveném jazykovou školou. Bohužel však nedostala pracovní smlouvu a musela si zřídit živnostenské oprávnění. Jednalo se jednoznačně o Švarcsystém, který je nelegální. Práce Monicy nemůže být považována za “provozovanou podnikatelem samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost” , jak zákon definuje podnikání.

Zajímavé odkazy a publikace: