Projekty

Matertera se zaměřuje na realizaci projektů, které vedou k podpoře migrantek v osobním a profesním růstu. Snažíme se o to, aby naše aktivity byly finančně dostupné všem ženám a proto je většina aktivit zdarma či za symbolický poplatek. Děkujeme všem dárcům, partnerům a institucím za důvěru, díky které můžeme naši činnost vykonávat!

Potenciál v nás

Jméno projektu
Potenciál v nás
Rok realizace

2022

Dárce

MHMP integrace

Více informací o projektu
Projekt „Potenciál v nás“ se skládá z již tradičních aktivit Matertery (projektový inkubátor Osobní start-up, storytellingová setkání, časová banka), které vedou k empowermentu migrantek a tvorbě komunity okolo naší organizace. V projektu chceme dosáhnout několika cílů: – prostřednictvím storytellingu ukazovat příběhy úspěšných migrantů a migrantek, kteří mimo jiné za svůj úspěch vděčí sociální a občanské angažovanosti; – skrze start-up podpořit skupinu migrantek v jejich osobním a profesním rozvoji stejně skrze cílenou podporu projektů, se kterými do inkubátoru přicházejí, a zároveň je podporovat ve vzájemném sdílení svého know how i talentů; – zapojit aktivní ženy do časové banky. Jedná se o aktivity které přirozeně navazují na předchozí projekty Matertery. Ze společných setkání s aktéry v oblasti integrace cizinců bylo velmi pozitivně hodnoceno síťování a propojování jednotlivých aktérů a společně jsme došli opakovaně k závěru, že je potřeba toto síťování ještě více podporovat a více se na něj zaměřovat.
Logo dárce

Nejsem na to sama II

Jméno projektu
Nejsem na to sama II
Rok realizace

2022

Dárce

MHMP integrace

Více informací o projektu
Projekt „Nejsem na to sama II“ je komplexní projekt reagující na sociální izolovanost migrantek v procesu integrace, která se prohloubila i v souvislosti s COVID 19. V roce 2021 jsme v rámci Matertery začaly pracovat na tvorbě materiálů zaměřených na podporu žen migrantek potýkajících se s problémem sociální izolace v průběhu integrace. Na základě 5 fokusních skupin s ženami i odborníky jsme vytvořily pilotní sadu inspirativních karet, koučovací deníček a začali pracovat na metodických materiálech pro profesionály. Cílem tohoto návazného projektu je finalizace produktů a jejich předání do rukou cílových skupin – migrantek a profesionálů s nimi pracujícími. Jak je naznačeno výše, tak tento projekt má dvě základní cílové skupiny. Jednou z nich jsou profesionálové pracující s migranty (sociální pracovníci, kariérní poradci, pracovníci úřadu práce apod) a druhou jsou migrantky. Dosažení cílů bude probíhat v interakci s oběma skupinami, což považujeme za základ úspěchu projektu. Proběhnou konzultace s 3 profesionály z řad psychologů, kteří ohodnotí koučovací deníček, inspirativní karty a metodiky práce s nimi na základě svých znalostí a zkušeností z práci s migrantami. Přínos projektu spatřujeme především ve skutečnosti, že vytvořené materiály budou vycházet z aktivní práce s cílovou skupinou – ženy samotné tak budou spoluautorky materiálů, které nabudou na autentičnosti a budou reflektovat žitou realitu.
Logo dárce

Vlastní cestou II

Jméno projektu

Vlastní cestou II

Rok realizace

2021

Dárce

MHMP integrace

Více informací o projektu

Vlastní cestou II je komplexní projekt zaměřující se na podporu migrantek v jejich kariérním rozvoji, který jde ruku v ruce s růstem osobním a integrací do české společnosti. Projektové aktivity jsou nadesignovány tak, aby vycházely vstříc potřebám žen, které se snaží získat zaměstnání, plánují rozjet vlastní podnikání či chtějí zvýšit svoji sociokulturní orientaci a kapitál (Bourdieu). Primární cílovou skupinu projektu tvoří migrantky žijící na území Prahy bez ohledu na věk, zemi původu či pobytový status. Předpokládáme, že většinu účastnic budou tvořit ženy v produktivním věku (23 – 40 let), které přišly do České republiky před méně než 5 lety a které stále hledají své místo ve společnosti. Ze zkušenosti víme, že naše aktivity navštěvují především ženy, které procházejí životní změnou či by si takovou změnu ve svém životě přály a to jak v oblasti osobní či profesní. Jedná se o ženy, které mají většinou vyřešené základní potřeby a jejich úroveň češtiny je na úrovni A2-B1. V rámci projektu uskutečníme tyto aktivity a) storytellingová setkání zaměřená na oblast pracovního trhu b) projektový inkubátor Osobní-up c) individuální podpora formou konzultací d) Procházky Prahou zaměřené na sociokulturní orientaci e) pravidelný konverzační klub zaměřený na pracovní trh. Přínos projektu spatřujeme nejenom ve zvýšení informovanosti v oblasti trhu práce, ale i reálný karierní rozvoj konkrétních žen a posilování jejich kapacit a konkurenceschopnosti na trhu práce. Výstupy projektu budou dostupné zdarma ke stažení na našich webových stránkách.

Logo dárce

Nejsem na to sama

Jméno projektu

Nejsem na to sama

Rok realizace

2021

Dárce

MHMP integrace

Více informací o projektu

Projekt „Nejsem na to sama“ je komplexní projekt reagující na sociální izolovanost migrantek v procesu integrace, která se prohloubila i v souvislosti s COVID 19. Jeho cílem je vytvořit informační materiály pro ženy, které by pomocí příběhů a praktických rad ukazovaly na možnosti sociální angažovanosti a přispívali tak k prevenci negativních dopadů sociální izolovanosti. Druhým cílem je vytvořit metodické pomůcky (interaktivní integrační hru či koučovací karty) a metodiku pro profesionály, která by se touto problematikou a jejími řešeními zabývala. Jak je naznačeno výše, tak tento projekt má dvě základní cílové skupiny. Jednou z nich jsou profesionálové pracující s migranty (sociální pracovníci, karierní poradci, pracovníci úřadu práce apod) a druhou jsou migrantky. Dosažení cílů bude probíhat v interakci s oběma skupinami, což považujeme za základ úspěchu projektu. Budou uspořádány 2 setkání na bázi focus group s využitím participativních metod (open space, world cafe) pro profesionály týkající se jejich potřeb a zkušeností s touto problematikou a poté 8 setkání se ženami na bázi kreativního storytellingu, jejich výstupem by měly být podklady pro informační i metodické materiály (sběr příběhů, řešení, klíčových slova). Přínos projektu spatřujeme především ve skutečnosti, že vytvořené materiály budou vycházet z aktivní práce s cílovou skupinou – ženy samotné tak budou spoluautorky materiálů, které nabudou na autentičnosti a budou reflektovat žitou realitu.

Facebookové stránky projektu

Logo dárce

Ženy sobě

Jméno projektu

Ženy sobě

Rok realizace

2020

Dárce

MHMP, Integrace cizinců

Více informací o projektu

Projekt Ženy sobě se zaměřuje na tvorbu komunity žen, vzájemné sdílení znalostí a dovedností a podporuje odvahu tvořit a prezentovat. V rámci projektu budeme rozvíjet koncept časové banky, uskutečníme řadu networkingových setkání a pomocí mentoringu připravíme účastnice online kurzu na realizaci vlastních workshopů a eventů. Aktivity jsou uzpůsobeny aktuální situaci COVID 2019 a přesouvají se do online prostoru.

Vlastní cestou

Jméno projektu

Vlastní cestou

Rok realizace

2020

Dárce

MHMP, Integrace cizinců

Více informací o projektu

V rámci projektu Vlastní cestou uskutečníme na podzim roku 2020 dva kurzy. Jedním z nich bude další kolo Osobního Start-upu, na kterém budeme s účastnicemi rozvíjet jejich projekty a druhým je kurz zaměřený na orientaci na trhu práce v České republice. Aktivity budou doplněny o individuální konzultace na míru a inspirativní storytellingová setkání.

Power UP

Jméno projektu

Power UP: Empowering and Upskilling women with a migrant background to foster their social and labour inclusion (2019-1-BG01-KA204-062546)

Rok realizace

2019 – 2021

Dárce

European Union, Erasmus +

Více informací o projektu

Power-up je náš první mezinárodní projekt. Jeho cílem je ve spolupráci s projektovými partnery vytvořit řadu výstupů, které pomohou migrantkám v osobním a profesním rozvoji a profesionálům ukážou nové přístupy a metody v oblasti integrace cizinců. Výstupy budou k dispozici v pěti národních jazycích: angličtina, bulharština, španělština, portugalština a čeština. Partnerské konsorcium se skládá ze čtyř organizací EU – Gender Alternatives Foundation (BG), Solidaridad sin Fronteras (ES), Mindshift (PT) a Matertera (CZ).

Facebookové stránky projektu

Archiv

Woman UP

Women-up

Jméno projektu: Women-up
Rok realizace: 2018 – 2019
Dárce: T-mobile, program Mluvme spolu

Women-up byl náš první projekt, který nás mnohému naučil. Pomohl nám vybudovat zdravé jádro komunity okolo Matertery a poznaly jsme řadu inspirativních žen. Některé z nich se staly členkami týmu. Položily jsme základy časové banky, která funguje na bázi vzájemného sdílení znalostí a dovedností. Podpořily jsme více než 16 žen v rozvoji jejich projektů skrze Osobní start-up a některé z účastnic své sny přeměnily v realitu. Zorganizovaly jsme řadu networkingových setkání, vzdělávacích seminářů i dva víkendové pobyty.

Uspesne-migrantky

Úspěšné migrantky

Jméno projektu: Úspěšné migrantky: inspirace a kurzy profesního rozvoje
Rok realizace: 2019
Dárce: MHMP, Integrace cizinců

Řada žen zapojených do našich aktivit hledá cesty, jak se uplatnit na trhu práce v České republice. Projekt Úspěšné migrantky nám umožnil vytvořit kurz zaměřený na podporu začínajících podnikatelek. Účastnice byly kromě kurzu podpořeny i formou individuálních konzultací na míru, které bycházely vstříc jejich konkrétním potřebám. Zpracovaly jsme také tematické inspirativní příběhy z oblasti podnikání, které jsme doplnily o pracovní listy.

Podporují nás