Celoživotní vzdělávání

Příběh paní Alexandry nás zavede do světa celoživotního vzdělávání, které pro nás může znamenat velký posun v osobním i profesním rozvoji. V současné době jsou možnosti téměř neomezené! V pracovních listech se podíváme na to, co bychom se chtěly naučit a jaké své kompetence posílit! 

Paní Alexandra několik let žije v České republice. Po celou dobu svého pobytu pracovala, ale kvůli pandemii začala uvažovat o změnách ve svém osobním životě i kariéře. Do té doby Alexandra působila jako manažerka ve firmě zprostředkující obchod mezi Českou republikou a zemí Východní Evropy. Ve své práci využívala hlavně češtinu a ruštinu, jiné jazyky nepotřebovala a ani nepřemýšlela o studiu. Paní Alexandra se svěřila kamarádce Aleně. Pověděla jí o tom, že už jí práce nenaplňuje a že je asi na čase udělat krok k velké životní změně. Od kamarádky se dozvěděla, že svojí situaci může probrat s odborníkem a zvolit si nový směr. Alena využívala služeb organizace pomáhající ženám-migrantkám v jejich osobním a kariérním rozvoji. Už před první setkáním s kariérní poradkyní Alexandra začala přemýšlet o tom, co by chtěla dělat v budoucnu.  Lákalo ji účetnictví, ráda pracovala s čísly a údaji. Na první konzultaci chtěla probrat možnost rekvalifikace a další postup. Měla obavy o vstup do nové sféry a dostupnost příležitostí ke vzdělávání. Kariérová poradkyně jí vysvětlila, že vzdělávání může mít jako formální, tak i neformální charakter, nebo je možné kombinovat obě formy. Alexandra spíš uvažovala o kurzech, které mohou změnit její kariérní cestu a proto se přiklonila k formálnějším kurzům, poskytujícím základ pro budoucí uplatnění. Kariérová jí ukázala, že v tomto případě bude potřeba si vyhledat oficiální rekvalifikační kurz. V České republice se nabízí jak placené rekvalifikační kurzy, tak i kurzy poskytované Úřadem práce jako podpora v nezaměstnanosti. Kromě formálních kurzů objevuje se tady velké množství příležitostí ke samostudiu, například online-kurzy, otevřené přednášky a lekce na univerzitách. Alexandra také byla seznámena s konceptem celoživotního vzdělání, který podporuje osobní růst v jakémkoliv věku. Jelikož Alexandra už 

byla seznámena se základy účetnictví a byla zvyklá na mezinárodní prostředí, tak si jako hlavní cíl stanovila práci v nadnárodní společnosti. Jedinou překážkou spatřovala ve své neznalosti angličtiny. S pomocí poradkyně Alexandra našla řešení ve formě jazykových kurzů a kurzů obchodní angličtiny. Během setkání se Alexandra pustila do vytváření seznamu všech příležitostí, které by jí mohly pomoci k dosažení vlastního kariérního cíle.

Kdo je můj zákazník a co mu nabízím

Slovníček pojmů

Rekvalifikace:

Proces osvojování nových pracovních dovednosti a příprava na přechod do jiné pracovní oblasti. Rekvalifikace má podobu delších kurzů, které zahrnují témata, se kterými se uchazeč o zaměstnání může setkat na nové pracovní pozici. Rekvalifikační kurzy jsou placené a po jejich absolvování dostaneme certifikát prokazující navýšení kompetencí v dané oblasti.

Jazykové kurzy:

Jednou z možností zvyšování kvalifikace je absolvování jazykových kurzů. Na trhu je možné najít i specializované kurzy zaměřující se na konkrétní oblasti – např. na angličtinu pro obchodní praxi nebo francouzštinu pro účetnictví. Některé z nich jsou s českým lektorem a jiné s rodilým mluvčím.

Celoživotní vzdělávání:

Vzdělávací přístup, který nahlíží na vzdělávání jako na nikdy nekončící proces, který nás doprovází celý život. Vychází z myšlenky, že v současném světě nestačí jednou získaná kvalifikace a vzdělání, ale je třeba své znalosti prohlubovat a zkoumat nová témata. Tento proces klade důraz na flexibilitu a umění reagovat na změny ve světě a na pracovním trhu. V českém prostředí pestrou nabídku kurzů celoživotního vzdělání nabízí vysoké školy. Seniorům je dostupná tzv. univerzita třetího věku.

Online kurzy:

Vzdělávací kurzy jsou čím dál častěji nabízené v online prostoru. Mohou být jak placené, tak i neplacené. Nejčastější formou online kurzů jsou MOOC (ang. massive open online course), tj. hromadné otevřené online kurzy. Jsou otevřeny každému zájemci, který má připojení k internetu a počítač a ovládá jazyk, ve kterém jsou nabízené (v současné době má velké množství kurzů titulky v několika jazycích). Většina podobných kurzů nemá vstupní požadavky. Po ukončení online kurzu absolvent může dostat za poplatek elektronický certifikát. Online kurzy nabízí příležitost k vyzkoušení studia různých témat, které mohou být začátkem nové kariérní cesty.

Nostrifikace:

Nostrifikace je potvrzení zahraničního vzdělání v České republice. Často se to týká středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání. V některých případech (např. absence mezinárodní bilaterální smlouvy) je třeba ověřit úroveň vzdělání dosaženého v zahraničí. Množství studijních hodin a předměty se porovnávají s obdobnými českými programy. V případě nesrovnalosti je třeba složit srovnávací zkoušku. Nostrifikace vyřizuje Ministerstvo školství. Některé vysoké školy a univerzity také nabízí možnost vnitřní nostrifikace a posuzují zahraniční diplomy uchazečů o studium individuálně.

Úřad práce:

Hlavní činnosti úřadu práce je poskytování podpory v nezaměstnanosti, evidence uchazečů o zaměstnání, evidence volných míst na pracovním trhu, a také poskytování informací o možnostech zaměstnání v České republice a v Evropské unii.

Formální vzdělávání:

Formální vzdělávání je realizováno na školách a je vázáno právními předpisy. V České republice je možné získat základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělávání s maturitní zkouškou, konzervatoř, vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání. Některé obory jdou dělat dálkově v tzv. distanční formě.

Distanční vzdělávání:

Řada vysokých škol nabízí tzv. distanční výuku čili dálkové vzdělávání, které se odehrává většinou o víkendech. Díky tomu je možné kombinovat studium i práci.

Neformální vzdělávání:

Vzdělávací aktivity, které se uskutečňují mimo systém formálního vzdělání. Když formální vzdělání vede ke získání určité kvalifikace a absolvent získává oficiální potvrzení o dosažení této kvalifikace, neformální vzdělávací aktivity jsou často zacílený na zdokonalování určitých měkkých dovedností, přijetí určitých hodnot či způsobů myšlení a získání životních zkušeností . Neformální vzdělání také pracuje s širokou škálou metod – např. simulace, učení hrou, online kurzy, výměny mládeže a tréninky v zahraničí, atd. Organizace podobných aktivit často spadá pod působnost neziskových organizací, volnočasových středisek, domů dětí a mládeže, klubů a nezávislých iniciativ.

Samostudium:

Samostudium je individuální forma vzdělávání, která zapadá do konceptu dalšího profesního vzdělávání a je dále spojena s realizací.

Pracovní listy ke stažení

Zajímavé odkazy a publikace: